Sy.22
(Sultân Mehmed Reşâd’ın Tuğrası)

--------------

MAKRIKOY (Bakırköy) NUMUNE MEKTEBİ
ZİKR-İ CEMİL
(Mükâfat)

--------------

Devre-i mutavassıta (orta devre) birinci sene şâkirdânından (öğrencilerinden) 148 numaralı Ulvi Efendi 332 senesi imtihân-ı umûmîsinde (genel sınavında; yıl sonunda yapılan sınavda) Musâ–habât-ı Ahlkâkiyye’den üçüncü dereceyi ihrâz etdiği (kazandığı) Hey’et-i Mümeyyize tarafından tasdîk kılınmış ve mumâleyhin bu husûsdaki sa’yü ikdâmı (çalışma ve gayreti) şâyân-ı takdir görülmüş olduğundan bu zikr-i cemîl kendisine i’tâ kılındı (verildi).

Fî 17 Hazîrân sene 332


Mühür
İMZA